Vložkovanie nádrží na ropné a chemické produkty plastovou alebo oceľovou vložkou

Stručný popis:

  • Podzemné skladovacie nádrže, musia byť podľa STN 75 3415 kontrolované na tesnosť. Vložkovanie je technologický proces, ktorým sa táto požiadavka splní. Rekonštrukciou jednoplášťovej nádrže vložkovaním vzniká dvojplášťová nádrž s indikáciou netesností.
    • vložkovanie plastovou vložkou
    • vložkovanie oceľovou vložkou resp. plechom

    Požiadavku na zabezpečenie indikácie netesnosti skladovacích nádrží zabezpečujeme indikačnými zariadeniami Reitchle Thomas (ASF) a SGB.
    Medziplášťový priestor dvojplášťovej nádrže je možné neustále monitorovať pretlakovým alebo podtlakovým systémom (viď obrázok).

  • Táto technológia vyhovuje najprísnejším požiadavkám z hľadiska bezpečnosti a záruka na vložku za určitých podmienok je možná aj 10 rokov.

Obrazová príloha