Financie

Prečo sa bránime sociálnemu štátu?

Niektorí si o tomto ekonomickom systéme myslia, že je veľmi drahý, neefektívny spôsob vytvorenia blahobytu spoločnosti. Hoci systém vyčerpáva zdroje a dlhodobo je neudržateľný. Sociálny štát zvyčajne zvyšuje  úrovne príspevkov a daní, ktoré si vyžaduje od ekonomicky aktívnych členov. Napriek sociálnemu aspektu je záťažou pre hospodárstvo.  

stará žena

Príležitosti systému

Sociálny štát na jednej strane vyžaduje veľké finančné zdroje na fungovanie a má zabudované ekonomické prekážky, ale to je len jedna jeho strana. Musíme brať do úvahy, že  na strane dopytu prostredníctvom vyrovnávania spotreby pomoc štátu  výrazne prispieva k makroekonomickej stabilite a zvyšuje investície do ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania. Podpora štátu zároveň zvyšuje povinnosť zamestnávateľov udržať pracovné miesta najmä v období krízy.

Riziká systému

Ďalší autori si myslia, že  sociálny štát je v kríze alebo sám spôsobuje krízu v hospodárstve alebo v politike. Musíme brať do úvahy, že požiadavky na sociálny štát sa zvyšujú. Podľa týchto odborníkov sociálny štát spôsobil ekonomický kolaps, pretože jeho redistribučné politiky oslabili  ziskovosť kapitálu, a zabránili investíciám.

Nadnárodný aspekt politiky Welfare

Podľa negatívneho prístupu k sociálnemu štátu, štát ako inštitúcia od bohatých berie a dáva chudobným. Obávajú sa, že podporou politiky sociálneho štátu sa podporuje „sociálny cestovný ruch do Európskej Únie a jej bohatých krajín. Mnohé krajiny preto pozitívne diskriminujú vlastných obyvateľov pred prisťahovalcami. Posledným negatívnym príkladom sú Rakúske a Slovenské opatrovateľky a starostlivosť o ich potomkov.

chudoba

Nesmieme zabúdať na rastúcu vzájomnú závislosť ekonomík, internacionalizáciu a globalizáciu, ktoré podporujú sociálny štát ako taký. Snaha vytvoriť reálny sociálny štát na Slovensku je iba mýtus. Krokom, ktoré sú plánované vládou ako výdavky na 13.dôchodok, či obedy zdarma pre školákov chýba príjmová časť pre štátny rozpočet. Z čoho to plánuje vláda pokryť nie jednorazovo, ale z dlhodobého hľadiska.